คณะผู้บริหาร

นางกุลวดี ประดิษฐ์
ผู้รับใบอนุญาต

นายศุภณัฐ ทองศรีนุ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872698668
อีเมล์ : supanat8668@gmail.com